2.1.7. Madalatemperatuurilised omadused

Kirjeldatakse kütuse hägustumispunkti thäg,oC, külma filtri ummistumispunkti -CFPP-could filter plugging point (varem räägiti filtreeritavuspunktist tfiltr) ja hangumispunkti kaudu thang.

Hägustumis- ja filtreeritavuspunktid näitavad kütuste kasutamisvõimalust.

Hangumispunktid - kütuste ladustamisvõimalusi.

Kuigi praktikas on teada kasutamistemperatuurid, mis lähenevad thang.

Kütustes, mis sisaldavad depressorlisandeid, on hägustumispunkti ja filtreeritavuspunkti vahe enam kui 10 oC.

Diislikütustes sisaldub küllalt palju kõrge sulamistemperatuuriga süsivesinikke. Kõigi süsivesinike tüüpide kohta kehtib üks reegel- molekulmassi kasvuga, aga ka keemise temperatuuride tõusuga, tõuseb ka süsivesinike sulamistemperatuur.

Suurt mõju omab ka süsivesinike ehitus. Ühesuguse molekulmassiga, aga erineva ehitusega, võivad olla sulamistemperatuurid laiades piirides.

Kõige kõrgemaid sulamistemperatuure omavad parafiinsed pika mittehargnenud ahelaga süsivesinikud. Aromaatsed ja nafteen süsivesinikud sulavad madalatel temperatuuridel (välja arvatud bensool, p-ksülool). Kui aga nende süsivesinike ahelad on pikkade mittehargnenud ahelatega, siis sulavad nad kõrgematel temperatuuridel. Süsivesinike parafiinahela hargnemisel või nende külge aromaatsete või nafteenrõngaste liitumisel, süsivesinike sulamistemperatuur alaneb.

Uuringud on näidanud, et diislikütuste jahtumisel esmajärjekorras sadenevad välja parafiinsed normaalahelaga süsivesinikud. Seejuures kütuse hägustumistemperatuur ei sõltu temas sisalduvast -parafiinsete süsivesinike summaarsest sisaldusest. Kuna praktiliselt ühesuguse n-parafiinide sisalduse puhul hägustumise temperatuurid märgatavalt erinevad.

Summaarne n-parafiinsete süsivesinike sisaldus, % 27,4 27,5 27,1
Fraktsioon, oC 210-220 250-260 260-270
Hägustumispunkt,oC -51 -30 -23

Hägustumistemperatuurile avaldab mõju ka n-parafiinsete süsivesinike koostis. Isegi väike n-parafiinsete süsivesinike sisalduse kasv viib märgatavale hägustumistemperatuuri kasvuni.

n-parafiinsed süsivesinikud C20-C25 (massi %) 0 5 10
Hägustumispunkt, oC -35 -20 -15

Suviste diislikütuste n-parafiinsete süsivesinikahelate pikkus on C6-C27, talvistel C6-C19. Raskemate fraktsioonide eemaldamisega viiakse talvediislikütuse keemise lõpptemperatuur 360 oC (suvistel diislikütustel) 320 oC-ni.

Selleks, et vähendada talvediislikütuse tootmise kulusid, viiakse kütusesse depressorlisandeid (sajandik või tuhandik protsenti kütuse kogusest sõltuvalt väljatöötatud lisandist). Lisandiga on võimalik alandada filtreeritavustemperatuure (10-15) oC, hangumist- (15-20) oC.

Filtreeritavust parandavate lisanditega ei ole võimalik alandada hägustumistemperatuure. See on tingitud depressorlisandite toimemehhanismist:nad modifitseerivad kristalliseeruvate parafiinide struktuuri, mis vähendab parafiinide mõõtmeid. Seejuures üldine n-parafiinsete süsivesinike sisaldus ei vähene. Viimast on võimalik saavutada ainult kütuse deparafiniseerimisega (katalüütilise, tseoliit-, karbamiidtöötlusega).

Erinevus kütuse hägustupunkti ja filtreeritavuspunkti vahel ei tohiks ületada 10 oC, sest kütusesse koguneb selline hulk parafiinide kristalle, et nad ei saa enam olla pikemat aega hõljuvas olekus. Märgatav osa parafiinidest sadestub mahuti põhja, mis raskendab kütuse kasutamist.

Harvad ei ole juhud, kui suviste diislikütuste filtreeritavustemperatuuride alandamiseks lisatakse reaktiivkütust. Seejuures tuleb tähele panna, et seejuures väheb segu tsetaaniarv ja määrimisvõime. Seda saab jällegi kütuse lisanditega normi viia.